zasady rekrutacji

Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół

w Gołaczewach dotyczący zasad

     rekrutacji do Przedszkola

          w Gołaczewach

 

§ 48

 

Zasady rekrutacji

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 -6 lat.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej  

    jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko

    kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku

    szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko,

    które ukończyło 2,5 roku.

4. Rekrutacji dzieci do przedszkola dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Zespołu  

    Szkół w Gołaczewach.

 

            1)  przy przyjmowaniu do przedszkola uwzględnia się w szczególności:

 

a)      dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

b)      dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących – dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

c)      dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

d)     dzieci obojga rodziców pracujących,

e)      dzieci zapisane na 8 godzin i trzy posiłki dziennie,

f)       dzieci, które uczęszczały do przedszkola,

g)      dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola bądź do Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum w Zespole Szkół w Gołaczewach,

h)      dzieci zamieszkałe w obwodzie przedszkola,

i)        dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci).

 

            2)  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem  

                 przedszkola, przyjmuje się, w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi

                 miejscami:

 

a)      jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor,

b)      w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dysponuje komisja powołana przez dyrektora.

 

            3)   w skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby:  

 

a)      Dyrektor Zespołu Szkół lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący,

b)      Przedstawiciele Rady Pedagogicznej,

c)      W skład komisji może wchodzić przedstawiciel Rady Rodziców:

 

 

     4)  rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni złożyć

          w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka:

 

a) w przypadku stwierdzenia przez komisję do spraw rekrutacji, że dane zawarte w karcie   

    zgłoszenia dziecka do przedszkola są niezgodne z prawdą, wniosek taki pozostaje bez  

    rozpatrzenia.

 

  5)   rekrutacja dzieci prowadzona jest wg następującego harmonogramu:

 

a)  od 1 marca do 22 marca składanie kart zgłoszeń,

b)  od 25 marca do 29 marca kwalifikacja dzieci przez komisję,

c)  do 12 kwietnia ogłoszenie wyników, wywieszenie listy przyjętych i listy rezerwowej,

d)  7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji upływa termin składania podań o ponowne  

      rozpatrzenie sprawy,

e)  na wniosek rodziców ponownego rozpatrzenia dokonuje komisja powołana przez 

    dyrektora,

f)  komisja o której mowa w § 48 ust. 4 pkt 5e po ponownym rozpatrzeniu podania

    przedstawia swoje stanowisko dyrektorowi, który podejmuje ostateczną decyzję                     

    w danej sprawie.

 

  6)  liczba dzieci przyjętych nie może przekraczać liczby wolnych miejsc w przedszkolu, 

       a liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2017 ZS Gołaczewy