Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

Na podstawie Projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna” -  dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 504zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
 2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 351 zł netto na osobę w rodzinie.( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).
 3. uczniom klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 351 zł netto na osobę w rodzinie.( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
 4. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.
 5. uczniom
  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  4. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów

Wysokość planowanego dofinansowania określona w projekcie Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka 2012 r. wynosi:

 • 180 zł   -  dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • 210 zł   -  dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
 • 325 zł    - dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
 • 352 zł    - dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 do 29 czerwca 2012 r.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2017 ZS Gołaczewy