Informacje ogólne

W naszej szkole w dniu 7 września 2017 roku został otwarty Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. 

Cel projektu

Celem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów i szkół podstawowych  zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez: 

 • Uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branży turystyczno-gastronomicznej (T) i medyczno-społecznej (Z).
 • Wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym Centrów Kompetencji Zawodowych w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami – odpowiadających na potrzeby rynku pracy.
 • Wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczycieli z kompetencji cyfrowych.
 • Wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. 

 

Podstawowe warunki realizacji projektu: 

 1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
 2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
 3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z tereny województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
 4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
 5. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

 

Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. 
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa). 
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania. 
 • Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu. 
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstwowego. 
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania. 
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy. 
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji. 
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej. 
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu. 
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości. 
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. 
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadpodstawowych. 
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy. 
 • Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy. 
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno- zawodowej. 
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów. 
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.